Έκανε θόρυβο το λαπτόπι αλλά ευτυχώς ξέρω από αυτά τα τεχνολογικά του έκανα δύο φου φου στο πληκτρολόγιο @sdgkatapsiks